Warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym Cotton Blue

 

§1 Postanowienia ogólne
1. Sklep Internetowy Cotton Blue działający pod adresem http://www.cottonblue.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez PATIAN Patrycja Suszczewicz, ul. Racławicka 7a,63-100 Śrem, NIP 9721108867, REGON 301412439 zwaną w niniejszym regulaminie Cotton Blue.

 

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.cottonblue.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Cotton Blue
b. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
c. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;
d. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
f. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Cotton Blue skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta. Czas realizacji zamówienia zawiera orientacyjny czas dostawy w oparciu o umowy przewozowe tj. w przypadku kuriera jest to 2-3 dni oraz w przypadku Poczty Polskiej do 4 dni roboczych.
g. Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Cotton Blue, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
h. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
i. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
j. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
k. Siedziba Cotton Blue – tradycyjny punkt sprzedaży detalicznej zlokalizowany w Śremie, 63-100, przy ul. Racławickiej 7a.

 

§ 2. Rejestracja i logowanie
1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.cottonblue.pl w momencie składnia zamówienia wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, dane do wysyłki i płatności oraz adres email oraz hasło.
3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Cotton Blue danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dodaniu produktów do koszyka należy uruchomić link ukryty pod polem „Potwierdzenie zamówienia”.
5. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
6. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może, wypełniając formularz, zmienić adres e-mail oraz hasło na nowe
7. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.

§ 3 Składanie zamówień
1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.cottonblue.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
a. zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
b. adres, na jaki ma być dostarczony towar;
c. sposób dostawy;
d. sposób płatności.
3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Cotton Blue umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
4. Na adres email wskazany podczas rejestracji Cotton Blue wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
5. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.
6. Jeżeli podczas składania zamówienia Klient wybrał opcję płatności przelewem to wysyłka towaru nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego. Jeżeli wpłata nie nastąpi w ciągu 72h od momentu złożenia zamówienia i zawarcia umowy kupna - sprzedaży , Sprzedający zastrzega sobie prawo do ANULOWANIA takiego zamówienia i nie realizowania go. Wyjątkiem są promocje oferowane przez Sprzedającego z możliwością łączenia zamówień. Podczas takich promocji zwyczajowo przyjmuje się, że zamówienia tzw "łączone", złożone w jednym tygodniu, poprzedzającym kolejny poniedziałek -  realizowane i wysyłane będą w każdy kolejny poniedziałek, w szczególności jeśli są to zamówienia opłacane za pobraniem.
7. Jeżeli Kupujący nie dokonał wyboru lub dokonał błędnego wyboru przewoźnika (np. odbiór osobisty mieszkając 300 km od miejsca gdzie można odebrać towar osobiście) i nie opłacił zamówienia przedpłatą to Sprzedający podejmuje jedną próbę kontaktu telefonicznego z Kupującym by ustalić opcje i koszty wysyłki. Jeżeli próba kontaktu telefonicznego nie dojdzie do skutku to Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysłania towaru kurierem inpost z opcją za pobraniem zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

§ 4. Ceny towarów
1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.cottonblue.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
a. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich, chyba że określono inaczej i jest to zaznaczone.
b. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.cottonblue.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).
5. Cotton Blue zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
6. Promocje, wyprzedaże oraz kupony promocyjne wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu.
7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://www.cottonblue.pl. W przypadku dokonywania zakupów w Siedzibie Cotton Blue obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w Siedzibie Cotton Blue.

§ 5. Formy płatności i dostawy
1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
a. gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;
b. przelewem elektronicznym,
c. zwykłym przelewem na rachunek bankowy
2. W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 5 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
3. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem:
 http://www.cottonblue.pl
4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem Cotton Blue mailowo, na adres:
kontakt@cottonblue.pl lub telefonicznie, na numer: 731 47 55 99 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.
§ 6. Realizacja zamówień
1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.
3. Jeżeli czas realizacji zamówienia towaru dostępnego na magazynie przekracza 72h, Cotton Blue skontaktuje się z konsumentem celem poinformowania go o zaistniałym fakcie oraz zapytania o dalszą realizację zamówienia.
3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 14 dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
4. Jeżeli Cotton Blue nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.


§ 7. Różnice w kolorach

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za różnice w kolorach wynikające z porównania zdjęć towaru zamieszczonych w Internecie oraz dostarczonego towaru. Zazwyczaj wynikają one z indywidualnych ustawień monitora lub ekranu. 

 

W przypadku reklamacji zwracamy uwagę na możliwość wcześniejszego zamówienia próbek.

 

Zwyczajowe w praktyce handlowej różnice w kolorach oraz niezgodności dotyczące struktury towaru miedzy dostarczona próbka i dostarczonym towarem, albo miedzy pojedynczymi dostawami, są nieuniknione i nie stanowią wady.

 

§ 8. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)
1. Reklamacje należy składać na adres PATIAN Patrycja Suszczewicz, ul. Racławicka 7a, 63-100 Śrem.
2. Składając reklamację należy na własny koszt dostarczyć do Cotton Blue reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: 
www.cottonblue.pl/reklamacja.pdf 
3. Cotton Blue rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Cotton Blue naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego towaru.
5. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.

 

§ 9. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.

2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do Cotton Blue, na adres PATIAN Patrycja Suszczewicz, ul. Racławicka 7a, 63-100 Śrem, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: www.cottonblue.pl/odstapienie.pdf przy czym wzór nie zobowiązuje Konsumenta, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił wraz z dowodem zakupu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbioru zakupionego towaru (czego potwierdzeniem jest informacja od przewoźnika) , na adres Cotton Blue wskazany w §1 pkt 1) regulaminu.

4. Jeśli klient chce zachować dowód zakupu na pozostałe niezwracane produkty z tego samego paragonu, winien wykonać we własnym zakresie jego kserokopię. Kserokopia ta będzie uznana jako ważny dowód zakupu.

5. Koszt przesyłki w przypadku zwrotu towaru ponosi Klient.

6. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.

§ 10. Newsletter Sklepu Internetowego
1. Klient wraz z złożeniem zamówienia godzi się na prenumeratę Newslettera Sklepu Internetowego.
2. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Cotton Blue korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy zgłosić chęć rezygnacji mailowo na adres kontakt@cottonblue.pl lub skontaktować się z Cotton Blue.

§ 11. Dane osobowe
1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
4. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych firmie, o której mowa w ust. 4. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.

§ 12. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.
Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Cotton Blue w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15.11.2015 r.
6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Cotton Blue, a także w stopce strony pod adresem
www.cottonblue.pl